REGULAMENTUL CAMPANIEI URSUS COOLER - SAMPLING CU PROMOTER DIGITAL


Perioada campaniei 07 septembrie – 31 octombrie 2022

Locul de desfasurare: Promenada Mall, Bucuresti

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Campania este organizata de catre societatea URSUS BREWERIES S.A, (denumita in continuare

"Organizatorul"), o societate comerciala din Romania, cu sediul in Soseaua Pipera nr. 43, Floreasca Park, Corp A,

etaj 2, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20456/2005, cod unic de

inregistrare RO 199095.

1.2. Interactiunea cu promoterul digital (automatul promotional Tappy) si mecanismul acestuia vor fi realizate si

operate prin intermediul S.C. CYBER EVENT S.R.L., societate comerciala infiinţata conform legilor din România,

cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Str.Dragos Voda, Nr.44, Ap.1., inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.

J40/5767/2016, cod fiscal RO 35982722, cont bancar RO56INGB0000999908935931 deschis la ING Bank,

reprezentata prin VALENTIN VACARUS („Partenerul”).

1.3. Campania se desfasoara prin intermediul agentiei SC FIELD STAR SRL, persoana juridica romana cu sediul

social in Bucuresti, Sector 1, Str. Mircea Petre Capitan Aviator, nr. 16-18, Parter + Et. 1, inregistrata la Registrul

Comerţului sub nr. J40/9824/2003, Cod Unic de Inregistrare RO 15600992, avand cont IBAN

RO53INGB0001008218588910, deschis la ING Bank Romania, legal reprezentata prin Marian Dumitrescu,

denumita in continuare “Agentia”.

1.4. Decizia de participare la Campanie conform regulilor din prezentul regulament apartine fiecarui participant care

acceseaza aparatul amplasat in magazinele partenere si care astfel, isi asuma conditiile de participare. Organizatorul

isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii

acesteia, prin acte aditionale la prezentul Regulament, dar nu inainte de a anunta publicul, prin intermediul acelorasi

canale de comunicare prin care Regulamentul a fost facut public anterior.

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI ȘI LOCUL DESFAȘURARII ACESTEIA

2.1. Campania are loc in perioada 07 septembrie - 31 actombrie 2022. Campania se deruleaza in limita stocului de

produse de sampling disponibile zilnic in automatul promoțional Tappy.

2.2. Automatul promotional Tappy va fi amplasat la etajul 2 din Promenada Mall, Str Calea Floreasca 246B, Bucuresti..

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE ȘI MECANISMUL CAMPANIEI

Detalierea mecanismului privind ridicarea produselor (mostre de sampling) prin intermediul automatului

promotional Tappy

3.1. La Campania de sampling pot participa doar persoane fizice, cu varsta minima de 18 ani impliniti, care acceseaza

promoterul digital Tappy si urmeaza instructiunile afisate pe ecranul acestuia. .

3.2. Participanților nu li se impune achizitia unor produse sau servicii ale organizatorului sau partenerului si nici

suportarea unor costuri sau cheltuieli suplimentare pentru inscrierea sau participarea la Campanie, anterior sau ulterior

acestei participari.

3.3. Orice persoana poate participa la campanie daca:

- are varsta minima de 18 ani impliniti.

- acceseaza direct promoterul digital Tappy, in locatia Promenada Mall ,;

3.4. Participarea la campania de sampling se poate efectua prin inregistrarea cu numarul de telefon la fata locului - etajul 2(doi) din Promenada Mall, Bucuresti - unde este amplasat aparatul promotional Tappy.

Participantul va accesa meniul automatului promotional si va respecta instructiunile aparute pe ecran, completand/ confirmand urmatoarele informatii: –

- camp obligatoriu pentru introducerea anului de nastere;

- camp obligatoriu pentru completarea bifei privind Regulamentul campaniei – „Am citit si am inteles Regulamentul campaniei”;

- camp obligatoriu pentru introducerea numarului de telefon; Aceasta informatie se colecteaza pentru o perioada de maxim 24 de ore in vederea stabilirii unicitatii participantului la campania de sampling. Un participant poate primi, prin intermediul automatului promotional, maxim 2 coduri unice, in baza carora va primi dozele de sampling

- camp obligatoriu pentru introducerea codului de verificare primit prin sms, in urma inregistrarii numarului de telefon;

Dupa finalizarea pasilor de mai sus, participantul va avea posibilitatea sa isi ridice doza de sampling - o (1) doza Ursus Cooler 330 ml – pe care o va primi prin fanta aparatului.

3.5. Un participant, identificat printr-un anumit numar de telefon, poate accesa promoterul digital de doua (2) ori pe zi,

3.7. Daca, dupa verificarea anului de nastere, se dovedeste faptul ca persoana are varsta mai mica de 18 ani, aparatul nu ii va elibera nicio doza de sampling.

3.8. Prin accesarea promoterului digital, participantii la campanie admit ca au luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 4 – PRODUSELE DE SAMPLING

4.1. In cadrul Campaniei se vor acorda participanților, cu titlu gratuit,, urmatoarele produse, in limita stocului disponibil: 10.000 de doze de sampling Ursus Cooler Lemon 330ml.

Produsele oferite gratuit sunt doze de sampling cu marcaj special: ‘’Mostra. A nu se vinde.’’

4.2. . Pentru produsele (mentionate anterior) acordate cu titlu gratuit participantilor - Ursus Cooler Lemon 330ml la

o valoare neta comerciala de 2.20 ron cu tva inclus

4.3.. Produsele se ridica din aparat de catre fiecare participant acestia neavand posibilitatea de a pretinde schimbarea

acestuia cu alte bunuri si/sau servicii sau de a solicita contravaloarea in bani a produsului promoțional.

4.4. Valoarea totala neta comerciala a produselor oferite cu titlu gratuit este de 2244.,000 ron TVA inclus.

SECTIUNEA 4. TAXE SI IMPOZITE

4.1. Agentia, in calitatate de platitor de venituri obtinute de castigatori, se obliga sa calculeze si sa vireze taxele

datorate pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu dispozitiile Legii 227/2015 privind Codul

Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,daca este cazul.

4.2. Ursus Breweries nu va avea nici o raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre

participant in legatura cu aceasta Campanie.

4.3. In privinta premiilor acestei Campanii, participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau

indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor reprezentand contravaloarea Produselor Participante si a cheltuielilor

normale referitoare la informarea cu privire la prezenta Campanie (inclusiv dar fara a se limita la costul de consultare a

Regulamentului prin intermediul mai multor canale: telefon, internet).

4.4. Ursus Breweries nu isi asuma raspunderea pentru niciun fel de taxe, impozite sau alte restrictii de natura fiscala

ori de alta natura care pot aparea in legatura cu premiul acordat sau cu ridicarea acestuia.

4.5. Prezenta Campanie este organizata in scopul promovarii si reclamei brandului COOLER si implicit in scopul

stimularii vanzarii produselor Ursus Breweries SA.

4.7. Organizatorul si Agentia se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice

masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau

ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. Participantii la

aceasta Campanie declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care si le-au insusit integral.

4.8. Campania poate inceta in cazul in care are loc o schimbare a cadrului legislativ care permite realizarea acesteia,

ori in cazul unor modificari organizatorice care fac imposibila continuarea sa.

SECTIUNEA 5. REGULAMENTUL CAMPANIEI

5.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil la urmatoarele adrese www.ursuscooler.ro/regulamente si

www.tappy.ro/UrsusCooler.

5.2. Participarea la Campanie implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.

5.3. Eventualele contestații sau reclamații vor fi luate in considerare pe perioada Campaniei și un termen de maxim 7

(șapte) zile de la data incheierii acesteia si vor fi trimise la adresa de e-mail : ......................

SECTIUNEA 6. LIMITAREA RASPUNDERII

6.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a mecanismului

de sampling, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea

Organizatorului sau a afiliatilor acestuia.

6.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei participari in cadrul acestei Campanii, decizia

Organizatorului este definitiva.

6.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a) Imposibilitatea castigatorului de a beneficia de premiu din motive independente de Organizator;

b) Erorile din datele furnizate de catre participanti; acuratetea datelor de contact fiind responsabilitatea

exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii

de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea primirii produsului de

sampling;

c) Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;

d) Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia mostrei din diverse motive neimputabile

Organizatorului;

6.4 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de catre Organizator, precum si a

calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

SECTIUNEA 7. INCETAREA CAMPANIEI

7.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul epuizarii stocului de produse alocate acțiunii promoționale tip sampling,

prin ajungere la termen sau in cazul apariției unui eveniment ce constituie forta majora/caz fortuit conform legislatiei in

vigoare.

7.2. Daca o situatie de forta majora/caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, Partenerului sau a Agentiei din

motive independente de voinţa lor, impiedica sau intârzie total sau parţial continuarea Campaniei, Organizatorul sau

Partenerul vor fi exonerați de raspundere.

Organizator

URSUS BREWERIES S.A Prin S.C. FIED STAR S.R.L

Anexa 1 la Regulamentul Campaniei

“SAMPLING URSUS COOLER CU PROMOTER DIGITAL IN PROMENADA MALL”

1.1 Prezenta sectiune expune modul in care Ursus Breweries prelucreaza datele personale ale participantilor la Campania” SAMPLING URSUS COOLER CU PROMOTER DIGITAL IN PROMENADA MALL”.

1.2 Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:

(a) pentru participantii in campanie: anul nasterii si numarul de telefon mobil. Scopurile colectarii si prelucrarii bazei de date sunt: inscrierea in campanie sialocarea premiului. Aceste date sunt prelucrate in vederea selectionarii castigatorilor campaniei si vor fi colectate si pastrate pentru maximum 24 de ore. Datele personale colectate se vor sterge automat din baza de date dupa maxim 24 de ore de la colectarea lor.

1.3 Datele sunt furnizate in mod direct de participanti. Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea inscrierii la campania promotionala si/sau de intrare in posesia premiului.

1.4. Temeiul prelucrarii

Operatorul prelucreaza datele participantilor, respectiv ale castigatorilor in temeiul executarii contractului reprezentat de regulamentul campaniei, pe durata desfasurarii campaniei promotionale.

1.4.1 Destinatarii datelor prelucrate

1.4.2 Societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei „ SAMPLING URSUS COOLER CU PROMOTER DIGITAL IN PROMENADA MALL”, descrise individual la Sectiunea 1 articolele 1.2 si 1.3. sunt, potrivit legii privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date Imputernicitii Operatorului pentru a prelucra datele personale colectate in cadrul acestei campanii, in scopurile mai sus declarate, in numele Operatorului URSUS BREWERIES S.A

1.4.3 In afara acestora, Ursus Breweries mai poate dezvalui datele (in masura strict necesara) catre alti imputerniciti care furnizeaza servicii catre Ursus. Aceasta dezvaluire are loc numai in masura necesara, si cu instructiuni clare. Datele nu pot fi folosite de imputerniciti pentru niciun alt scop (in special pentru scopuri proprii de marketing ale imputernicitilor). Furnizorii de servicii Ursus sunt obligati contractual sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea datelor primite de la Ursus.

1.4.4 Datele mai pot de asemenea sa fie dezvaluite catre societati din acelasi grup in masura in care acest lucru este necesar pentru stocarea datelor, analiza performantei si imbunatatirea produselor si serviciilor, fara ca acest lucru sa determine un transfer in afara Zonei Economice Europene (ZEE). In acest scop societatile din grupul Asahi Beer (din care Ursus Breweries SA face parte) au incheiat un acord intragrup de prelucrare de date.

1.4.5 In afara celor de mai sus datele personale ale participantilor pot fi dezvaluite autoritatilor publice sau instantelor de judecata, daca acest lucru este cerut de lege (de exemplu, raportari de premii). De asemenea, in temeiul obligatiei legale anumite date sunt facute publice, dupa cum este explicat mai sus.

1.4.6 Datele colectate nu sunt dezvaluite altor entitati.

1.4.7 Datele participantilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate despre ei.

1.5 Participantii la campania promotionala “SAMPLING URSUS COOLER CU PROMOTER DIGITAL IN PROMENADA MALL” au anumite drepturi in legatura cu prelucrarea datelor personale:

(a) Acolo unde prelucrarea este bazata pe consimtamantul participantului, cum este cazul comunicarilor comerciale, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul la orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii anterioare.

(b) Dreptul de acces: puteti cere informatii despre datele personale pe care le detinem despre dvs., inclusiv informatii despre categoriile de date cu caracter personal pe care le avem in posesia sau controlul nostru, scopul in care sunt prelucrate, sursa in cazul in care nu le-am obtinut direct, categorii de destinatari daca este cazul. Puteti obtine de la noi o copie gratuita a datelor personale pe care le detinem despre dumneavoastra. Daca solicitati mai multe copii ale datelor dumneavoastra personale, va putem percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative. Aveti dreptul la informare privind masurile noastre de protectie pentru transferul datelor dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si ZEE daca ne solicitati sa confirmam daca prelucram sau nu datele dumneavoastra personale, iar noi transferam datele dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si ZEE;

(c) Dreptul la rectificare: Puteti obtine rectificarea datelor personale referitoare la dvs, prin cerere adresata la datele de contact mentionate mai jos;

(d) Dreptul la restrictionare: Puteti obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale, in cazul in care:

• contestati corectitudinea datelor dumneavoastra personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,

• prelucrarea este nelegala daca solicitati restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor dumneavoastra personale,

• nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra personale, dar dumneavoastra le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau

• aveti obiectii legate de prelucrare in timp ce noi verificam daca motivele noastre intemeiate prevaleaza.

(e) Dreptul la portabilitate: Aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra personale pe care ni le-ati furnizat, iar in cazul in care este fezabil din punct de vedere tehnic, sa solicitati ca noi sa transmitem datele dumneavoastra personale (pe care ni le-ati furnizat) unei alte organizatii. Aceste doua drepturi sunt drepturi pe care le aveti daca, in mod cumulativ:

• Va prelucram datele personale cu mijloace automate;

• Ne bazam, in prelucrarea datelor dumneavoastra personale, pe consimtamantul dumneavoastra sau prelucrarea de catre noi a datelor dumneavoastra personale este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care sunteti parte;

• datele dumneavoastra personale ne sunt furnizate de dumneavoastra, si

• transmiterea datelor dumneavoastra personale nu are un efect negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane. Aveti dreptul sa primiti datele dumneavoastra personale intr-un format structurat, folosit in mod curent si care poate fi citit automat. Dreptul dumneavoastra de a primi datele dumneavoastra personale nu trebuie sa aiba un efect negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane. Acest lucru s-ar putea intampla daca o transmitere a datelor dumneavoastra personale unei alte organizatii implica, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu isi dau consimtamantul pentru acest transfer). Dreptul ca datele dumneavoastra personale sa fie transmise de catre noi unei alte organizatii este un drept pe care il aveti daca aceasta transmitere este fezabila din punct de vedere tehnic.

(f) Dreptul la stergere: Aveti dreptul sa solicitati sa stergem datele personale pe care le prelucram despre dumneavoastra. Trebuie sa ne conformam acestei cereri daca prelucram datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:

• pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie si informare;

• pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;

• in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau

• pentru a determina, exercita sau apara pretentii legale.

(g) Dreptul la obiectie: Puteti obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra personale din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul dumneavoastra ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terte parti. In acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care (i) putem dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Daca obiectati la prelucrare, va rugam sa specificati daca doriti, de asemenea, ca datele dumneavoastra personale sa fie sterse, in caz contrar noi doar le vom restrictiona. Puteti obiecta intotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastra personale in scop de marketing direct intemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastra. Daca marketingul s-a bazat pe consimtamantul dumneavoastra, va puteti retrage consimtamantul .

(h) Dreptul de a depune o plangere: In cazul in care considerati ca a avut loc a incalcare a reglementarilor aplicabile protectiei datelor personale sau nu sunteti multumit(a) de raspunsul primit, puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal: Nume:Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212 Fax: +40.318.059.602 Email:anspdcp@dataprotection.ro. Va rugam sa retineti:

• Perioada de timp: Vom incerca sa va indeplinim cererea in termen de 15 zile. Incepand cu data de 25 mai 2018, aceasta perioada este de 30 de zile si poate fi prelungita din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastra. In orice caz, daca aceasta perioada este prelungita, va vom informa in privinta termenului de prelungire si a motivelor care au dus la aceasta prelungire.

• Restrictionarea accesului: In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastra personale din cauza unor restrictii legale. Daca va refuzam cererea de acces, va vom comunica motivul acestui refuz.

• Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii dumneavoastra in conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participantilor, adresata in scris, la urmatoarele coordonate: Sos. Pipera nr. 43, corp A, etaj 2, sector 2, Bucuresti, email: privacy@asahibeer.ro . Operatorul va raspunde in cadrul termenului prevazut de lege, putand inclusiv sa solicite prezentarea dovezilor cu privire la identitatea solicitantulu